Privacyverklaring Grasgroep Vastgoedzorg B.V.

Privacyverklaring Grasgroep Vastgoedzorg B.V.
(laatst gewijzigd op 29 juni 2018)

In deze privacyverklaring informeert Grasgroep Vastgoedzorg B.V. betrokkenen welke Persoonsgegevens zij verwerkt. Grasgroep Vastgoedzorg B.V. respecteert en beschermt de privacy en de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens van betrokkenen. Deze privacyverklaring heeft tot doel betrokkenen te informeren omtrent het gebruik van Persoonsgegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke:

Grasgroep Vastgoedzorg B.V.
Kievitsven 52
5249 JJ ROSMALEN
Email: info@grasgroep.nl

De in deze statement met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de betekenis die daaraan wordt toegekend in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), tenzij anders aangegeven.

Grasgroep Vastgoedzorg B.V. zal de Persoonsgegevens verwerken overeenkomstig de voorschriften van de AVG. Grasgroep Vastgoedzorg B.V. heeft naar beste vermogen technische en organisatorische maatregelen getroffen om de verwerking van Persoonsgegevens te beveiligen.

Verwerking persoonsgegevens
Grasgroep Vastgoedzorg B.V. verwerkt Persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening op het gebied van Vastgoedbeheer, VVE-beheer en aanverwante activiteiten.

Doeleinden
Doeleinden van de verwerking van Persoonsgegevens zijn het voeren van de Huurdersadministratie en de VVE-Administratie.

Grondslag
Grondslag voor de verwerking van Persoonsgegevens is de huurovereenkomst die met de huurder is gesloten en/of de beheerovereenkomst die met een VVE is gesloten. Verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van die overeenkomsten (art. 6 lid 1 sub b AVG).

Omschrijving persoonsgegevens
De categorieën van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt zijn:

 • NAW-gegevens van privéadres en eventueel bezoekadres, postadres
 • Contactgegevens
 • Geboortedatum
 • Administratienummer
 • Bankrekeningnummer(s)
 • Betaalgegevens
 • Inkomensgegevens
 • Documentnummer van uw paspoort of ID
 • Btw-nummer (indien zakelijk)
 • KVK-nummer (indien zakelijk)

Verkrijgen van persoonsgegevens
Wij ontvangen de persoonsgegevens van de betrokkene zelf, maar ook van derden. Bijvoorbeeld vastgoedeigenaren, makelaars, de Vereniging van Eigenaren en/of openbare registers.

Delen van persoonsgegevens
Wij delen de persoonsgegevens alleen met derden als dat nodig is voor onze verwerkingsdoeleinden. Bijvoorbeeld met vastgoedeigenaren of met bedrijven die onderhoud aan het gehuurde verrichten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren de Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is gelet op onze verwerkingsdoeleinden. In principe gaan wij daarbij uit van een bewaartermijn van twee jaar na het einde van de huurovereenkomst of van de beheerovereenkomst.

Rechten
Betrokkenen hebben op grond van Hoofdstuk III van de AVG de volgende rechten:

 • Het recht om een verzoek tot inzage van Persoonsgegevens te doen (art. 15 AVG)
 • Het recht om een verzoek tot rectificatie van Persoonsgegevens te doen (art. 16 AVG)
 • Het recht om een verzoek tot wissing van Persoonsgegevens te doen (art. 17 AVG)
 • Het recht om een verzoek tot beperking van de verwerking van Persoonsgegevens te doen (art. 18 AVG)
 • Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van Persoonsgegevens (art. 21 AVG)
 • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG)

Klachtrecht
Betrokkenen kunnen een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien zij van oordeel zijn dat de verwerking van zijn of haar gegevens inbreuk maakt op de AVG.

Website en Cookies
Grasgroep Vastgoedzorg B.V. verwerkt ook Persoonsgegevens op haar website. Deels met dezelfde doeleinden en grondslagen als hierboven genoemd en deels om het bedrijf aan het algemene publiek te presenteren.
Grasgroep Vastgoedzorg B.V. maakt daarbij gebruik van functionele en analytische cookies.

Cookies zijn tekstbestanden met informatie die op het ‘device’ (computer, tablet, mobiele telefoon) van de gebruiker van een website worden geplaatst. Deze cookies blijven op het device aanwezig tot de gebruiker ze verwijdert, of tot wanneer de geldigheidstermijn van het cookie is verstreken. Zolang het cookie niet is verwijderd, kan de inhoud van het cookie door de betreffende website worden ingelezen wanneer de gebruiker de website (weer) bezoekt. 

Functionele cookies zorgen ervoor dat een website werkt. 

Analytische cookies helpen een website te verbeteren. De Website maakt gebruik, of kan gebruik maken, van analytische cookies. Via de Website kunnen cookies van Google Analytics geplaatst worden. Indien u deze cookies zou willen blokkeren, kunt u van de Google website https://tools.google.com/dlpage/gaoptout een daartoe geschikte tool downloaden.

Tracking cookies (“3rd party cookies”) volgen het gedrag van gebruikers over meerdere websites. Grasgroep Vastgoedzorg B.V. maakt geen gebruik van tracking cookies.

Heeft u nog vragen?
Indien u vragen heeft over ons gebruik van uw Persoonsgegevens, kunt u een email met uw vragen sturen aan info@grasgroep.nl